Jihad ja terrorismi

Katso myös englanniksi: Terrorismin vastainen fatwa eli islaminoppineiden päätös

Aboutjihad-sivustolta käännetty:

Jihadin todellinen merkitys
Jihadin tasot
Tarkoittaako jihad Pyhää Sotaa?
Kenen tulee kutsua fyysiseen jihadiin?
Tarkoittaako jihad Pyhää Sotaa?
Mitä islam sanoo terrorismista?
Jotain Profeetta Muhammadin opetuksia (sunna)
Islam ja ihmisoikeudet
Jihad Raamatussa

Jihadin todellinen merkitys

Jihad liitetään yleensä islamiin ja muslimeihin, mutta itse asiassa jihadin käsite löytyy kaikista uskonnoista, kuten kristinuskosta ja juutalaisuudesta, ja poliittisista/taloudellisista ideologioista, kuten kapitalismi, sosialismi ja kommunismi jne. Islam määrittää jihadin kamppailuksi ja ponnisteluksi kehittymisen vuoksi, kuten myös itsensä, kunniansa, omaisuutensa ja kotimaansa puolustamiseksi. Jihad tulkitaan myös kamppailuksi pahaa vastaan, jota on ihmisessä tai yhteiskunnassa ulkoisesti tai sisäisesti. Tästä luettelosta minkä tahansa tai kaikkien tekeminen on jihadia, mutta jihad ei rajoitu vain näihin: - Opiskella, opettaa ja harjoittaa islamia kaikilla elämän alueilla, jotta saavuttaisi parhaan koulutuksen hyödyttääkseen itseään, perhettä ja yhteiskuntaa.

- Islamin viestinviejänä oleminen kaikkialla, käyttäytymisessään ja kaikissa teoissaan.

- Pahaa, väärinteko ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan taistelu kaikella voimallaan käsillään (teoilla), kielellään (puheella) tai edes sydämellä (rukouksella).

- Jihadin kutsuun vastaaminen rahalla, ponnistelulla, viisaudella ja elämällä; taistelematta kuitenkaan koskaan muslimiveljeä vastaan, muslimimaata tai ei-muslimi yhteiskuntaa, joka kunnioittaa sen sopimuksia ja turvapaikkoja, eikä omaa aggressiivisia suunnitelmia islamia tai muslimeja vastaan.

Itsemurha millään verukkeella ei ole hyväksyttävää islamin jihadissa.

Ihmisten pakkokäännyttäminen islamiin ei ole koskaan jihadia, vaan laissa rangaistava teko.

Käsitys muslimimiehistä, jotka ryntäävät tappamaan itsensä saadakseen "70 tanssivaa neitsyttä" on hyvin hölmö.

Tosiasiassa "Paratiisin seuralaiset" ovat puhtaita ja niin paljon kaiken yläpuolella, mitä voimme maassa kuvitella, joten meille he ovat pysyvästi "neitsyitä", eivätkä ihmiset tai demonit ole "koskeneet" heihin.

Sanojen "pysyvästi neitsyt" jopa suomen kielellä, pitäisi saada kaikki ymmärtämään, etteivät ne ole sellaisia, joita voimme maassa kuvitella.

Nämä seuralaiset ovat puhtaita ja viattomia, siitä ei arabian kielesä jää epäilyksen varaa.

Jihadin tasot

Henkilökohtainen taistelu itsensä kanssa Allahille alistumisen vuoksi, taistelu pahaa vastaan itsensä kanssa, korkeamman moraalin ja koulutuksen saavuttamiseksi - sisäinen jihad.

Jihad pahaa, epäoikeudenmukaisuutta ja alistamista vastaan itsensä, perheensä ja yhteiskunnan kanssa - sosiaalinen jihad.

Jihad kaikkea vastaan, joka estää muslimia palvomasta Allahia, ihmisiä tietämästä islamista, muslimiyhteiskunnan (maan) puolustaminen, rangaiseminen tyranniaa vastaan ja/tai kun muslimi pakotetaan pois kotimaastaan - fyysinen jihad tai aseellinen kamppailu.

Koraani määrittelee fyysisen jihadin jihadin korkemmaksi tasoksi, johon ihminen voi ryhtyä. Sen palkinto on ikuinen Paratiisi.

Muslimit tietävät myös, että kaikki ihmiset ovat tilivelvollisia siitä, mitä ovat tehneet elämänsä aikana täällä maassa. Muslimeilta kysytään Tuomiopäivänä, mitä he tekivät elämässään ja miten alistuneita he olivat Allahille.

Tarkoittaako jihad Pyhää Sotaa?

Islamissa ei ole sellaista asiaa kuin pyhä sana. Tämä termi kehittyi Euroopassa Ristiretkien aikana ja heidän sotiessaan muslimeja vastaan. Islam tunnustaa juutalaiset ja kristityt "kirjan kansaksi", koska he kaikki seuraavat Profeetta Aabrahamia, uskovat Mooseksen ja Jeesuksen opetuksiin. Monien vuosisatojen ajan muslimit ovat täydellisesti eläneet sopusoinnussa kristittyjen, juutalaisten ja muiden uskontojen edustajien kanssa, ylläpitäen sosiaalisia, liiketaloudellisia, poliittisia ja taloudellisia sopimuksia. Islam kunnioittaa kaikkia ihmisiä ja uskoja niin kauan kun ei ole uskonnollista alistamista, muslimeja ei kielletä palvomasta Allahia, ketään ei estetä oppimasta islamia ja sopimuksia kunnioitetaan.

Kenen tulee kutsua fyysiseen jihadiin?

Islamin sääntöjen mukaan jihad täytyy tehdä ja ainoastaan Allahin palvonnan vuoksi. Muslimiviranomaisen, kuten muslimimaan presidentin tai johtajan täytyy kutsua fyysiseen tai militaariseen jihadiin keskusteltuaan oppineiden johtajiston kanssa.

Mitä islam sanoo terrorismista?

Sana "terrorismi" ei esiinny Koraanissa tai Profeetta Muhammadin opetuksissa. Jos sanat "terroristi" tai "terrorismi" on johdettu Koraanissa käytetystä verbistä, kuten 5:33, kuvaillessa "muslimien" terroristitekoja, se on tuomittua ja siitä on määrätty mitä ankarin rangaistus. Islam on uskonto ja elämäntapa, joka ei erota politiikkaa uskonnosta. Islam on armon, yhtenäisyyden uskonto, joka korostaa ennen kaikkea rauhaa ihmisen itsensä ja muiden välillä, puolustaa sitä, ettei taistelle. Allah sanoo kirjassaan Koraanissa:

Jumala ei kiellä teitä osoittamasta ystävällisyyttä ja oikeamielisyyttä niitä kohtaan, jotka eivät ole taistelleet teitä vastaan uskontonne tähden eivätkä karkoittaneet teitä kodeistanne; totisesti, Jumala rakastaa oikeamielisiä. (60:8)

Taistelkaa Jumalan retkellä niitä vastaan, jotka vastaanne sotaa käyvät, mutta itse älkää aiheetta hyökätkö. Totisesti Jumala ei rakasta rauhanrikkojia. (2:190)
Mutta jos he ovat taipuvaisia rauhaan, niin ole myöskin sinä taipuvainen siihen ja turvaa Jumalaan! Hän on totisesti kuuleva, tietävä kaiken. (8:61)

älkääkä antako ihmisten vihamielisyyden estää teitä menettelemästä oikein. Olkaa oikeamielisiä, - se on lähinnä hurskautta, - ja kunnioittakaa Jumalaa, sillä totisesti Jumala tietää mitä teette. (5:8)

Pahan palkka olkoon samankaltainen rangaistus, mutta jos joku antaa anteeksi ja tekee parannuksen, hän on saava palkkansa Jumalalta; totisesti, Hän ei rakasta jumalattomia. (42:40)

Hyvä ja paha eivät ole samanlaisia. Karkoita paha sillä, mikä on parempaa, ja katso se, jonka kanssa olit vihoissa, on kuin hyvä ystäväsi. (41:34)

Jotain Profeetta Muhammadin opetuksia (sunna)

Hän kielsi muslimisotilaita tappamasta naisia, lapsia ja vanhuksia tai kaatamasta palmupuita ja hän neuvoi heitä: "Älkää pettäkö, älkää olko yliampuvia, älkää tappako vastasyntynyttä lasta."

"Se, joka on tappanut ihmisen, jolla oli sopimus muslimien kanssa, ei tule haistamaan Paratiisin tuoksua, vaikka sen tuoksu ulottuu neljän kymmenen vuoden päähän."

"Ensimmäiset tapaukset, jotka ratkaistaan ihmisten välillä Tuomiopäivänä, ovat verenvuodatukset."

"Totisesti teidän verenne, teidän omaisuutenne ja teidän kunnianne ovat koskemattomia."

"Kaikesta ystävällisyyden osoittamisesta elävällä eäimelle tai ihmiselle, on palkinto."

Islam ja ihmisoikeudet

Koraani ja sunna kannustaa muslimeja kunnioittamaan elämää ja kaiken ihmiskunnan omaisuutta.

Islamilaisessa valtiossa nämä oikeudet ovat pyhät, oli henkilö muslimi tai ei-muslimi.

Islam suojelee kunniaa, kieltää muiden vahingoittamisen ja/tai pilkan teon.

Islam torjuu tiettyjen henkilöiden tai kansojen suosimisen heidän vaurautensa, vaikutusvaltansa ja/tai rotunsa perusteella.

Kaikki muslimit uskovat, että Allah loi kaikki ihmiset vapaina ja tasa-arvoisina, erottautuen toisistaan vain hurskaudella ja sillä, miten tietoisia he ovat Jumalasta, ei koskaan perustuen rotuun, väriin tai etnisyyteen.
Islam on käytännöllinen uskonto, joka kunnioittaa kaikkia ihmisiä ja paljastettiin koko ihmiskunnale. Sen viesti on rauha ja alistuminen Allahille. Muslimit uskovat kaikkiin Raamatussa ja Koraanissa mainittuihin profeettoihin. Koraani jakaa monia Vanhan ja Uuden Testamentin moraalisia opetuksia. Nämä kolme uskontoa (ja niiden kirjat) perustettiin Yhden Oikean Jumalan ilmestyksiin perustuen.

Jihad Raamatussa

Katsotaanpa, mitä Raamatulla on sanottavaa jihadista sodan ja väkivallan merkityksessä.

Noitanaisen älä anna elää. Jokaista, joka sekaantuu eläimeen, rangaistakoon kuolemalla. Jos joku uhraa muille jumalille kuin Herralle, hänet tuomittakoon tuhon omaksi. (2. Moos 22:17-19)

Hän sanoi heille: "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: sitokaa miekka vyöllenne, kulkekaa edestakaisin leirin halki portilta portille ja tappakaa jokainen, jonka kohtaatte, olkoonpa vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen." Leevin heimon miehet tekivät Mooseksen käskyn mukaisesti, ja kansasta sai sinä päivänä surmansa noin kolmetuhatta miestä. (2. Moos 32:27-28)

Herra sanoi Moosekselle: "Kosta midianilaisille heidän pahat tekonsa, joita he ovat tehneet Israelia vastaan. Sitten sinut otetaan isiesi luo."

Mooses sanoi kansalle: "Varustakaa joukostanne miehiä sotaretkelle. Heidän tulee lähteä midianilaisia vastaan kostamaan Herran puolesta. Lähettäkää sotaan tuhat miestä kustakin Israelin heimosta." Israelin sotajoukoista valittiin tuhat miestä heimoa kohden eli kaikkiaan kaksitoistatuhatta asekelpoista miestä. Tämän joukon, tuhat miestä jokaisesta heimosta, Mooses lähetti sotaretkelle ja heidän kanssaan Pinehasin, pappi Eleasarin pojan, jonka huostassa olivat pyhät esineet ja merkinantotorvet.

Sotajoukko hyökkäsi Midianin maahan noudattaen käskyä, jonka Herra oli Moosekselle antanut, ja tappoi kaikki miehet. Surmattujen joukossa olivat midianilaisten viisi kuningasta, Evi, Rekem, Sur, Hur ja Reba. Israelilaiset löivät kuoliaaksi myös Bileamin, Beorin pojan. He ottivat vangiksi naiset ja lapset ja saivat ryöstösaaliiksi midianilaisten kaikki juhdat, kaiken karjan ja muun omaisuuden. He polttivat midianilaisten asuttamat kylät ja heidän leiripaikkansa, ottivat mukaansa kaiken keräämänsä saaliin, niin ihmiset kuin eläimetkin, ja toivat vankinsa ja muun saaliin Mooseksen, pappi Eleasarin ja Israelin kansan eteen leiriin, joka oli Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa. Mooses, pappi Eleasar ja kansan päämiehet lähtivät leirin ulkopuolelle heitä vastaan.
Mooses vihastui sotajoukon johtajiksi määrätyille tuhannen miehen ja sadan miehen päälliköille, kun he palasivat sotaretkeltä, ja sanoi heille: "Oletteko jättäneet henkiin kaikki naiset? Juuri nuo naiset tekivät Bileamin neuvon mukaan ja saivat israelilaiset luopumaan Herrasta ja antautumaan Baal-Peorin palvojiksi. Sen tähden Herran kansaa kohtasi vitsaus. Tappakaa siis lapsista kaikki pojat ja tappakaa myös jokainen nainen, joka on maannut miehen kanssa. Mutta tytöt, jotka eivät ole maanneet miehen kanssa, saatte ottaa itsellenne. (4. Moos 31:1-18)

(Jeesus sanoi:) Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen -- tuokaa heidät tänne ja teloittakaa heidät minun edessäni. (Luuk 19:27)

Silloin Jeesus sanoi: "Nyt on toisin. Jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa, samoin laukun. Jolla ei ole rahaa, myyköön viitan päältään ja ostakoon miekan. (Luuk 22:36)

Oma huomioni: Raamatun kohdilla on tarkoitus valottaa sitä, että uskontojen käskyt on annettu tietyssä ympäristössä ja kontekstissa. Emme voi irrottaa asioita täysin kontekstista ja käyttää niitä lyömäaseena ihmisryhmiä vastaan. Ei voi leimata tiettyä uskonryhmää "pahikseksi" ja nostaa itseään "hyvikseksi" kuvitellen, ettei omassa pyhässä kirjassa ole kohtia, joita voi halutessaan lukea kuin piru Raamattua - taikka Koraania tai mitä hyvänsä.
Luo kotisivut ilmaiseksi!